Перейти до контенту

Для споживачів

Загальні умови постачання:

Постачання природного газу здійснюється на підставі договору, укладеного між Постачальником та Спожиачем (надалі – Договір), згідно з Правилами постачання природного газу, затвердженими постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2496 (надалі – Правила постачання природного газу)  та за умови наявності діючого між Споживачем та Оператором газотранспортної системи України договору транспортування газу.

Природний газ передається Споживачу в обумовленому сторонами в договорі пункті поставки, що означає місце, де право власності, відповідальність, а також усі витрати та ризики пов’язані з доставкою природного газу переходять від Постачальника до Споживача.

Кількість поставленого Споживачу природного газу визначається за даними комерційного вузла обліку природного газу в Пункті Поставки згідно з порядком, визначеним чинним законодавством України.

Постачання природного газу здійснюється протягом місяця, як правило, рівномірно, виходячи із середньодобової норми, яка визначається шляхом ділення погодженого сторонами  місячного обсягу природного газу на кількість днів у відповідному місяці, або згідно із узгодженим сторонами графіком у випадку, якщо споживання здійснюється протягом місяця нерівномірно.

При перевитратах норми відбору газу Споживачем  Постачальник відповідальності не несе.

Ціна природного газу, що поставляється, вільно встановлюється між постачальником та споживачем та визначається у відповідній специфікації до Договору на поставку конкретної партії природного газу у відповідному місяці поставки.

Оплата за поставку природного газу здійснюється в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок, який вказаний у відповідній Специфікації до Договору.

Оплата за поставлений природний газ здійснюється на умовах 100% попередньої оплати протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту підписання Сторонами відповідної Специфікації, якщо інші умови не будуть визначені відповідною Специфікацією до Договору.

Приймання-передача газу, поставленого Постачальником Споживачу протягом місяця поставки, оформлюється актами приймання-передачі газу, що підписуються уповноваженими представниками Сторін та, у випадках передбачених чинним законодавство України, представником оператора газотранспортної Системи України.

На підставі письмового запиту Споживача, завіреного газотранспортною організацією та наданого Постачальнику не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до 25 числа Місяця Поставки, в якому буде вказано бажані обсяги збільшення/зменшення поставки Газу, Постачальник може здійснити корегування обсягів поставки протягом Місяця Поставки у Оператора Єдиної Газотранспортної Системи України. Таке корегування здійснюється Постачальником виключно за умови його згоди на корегування, про що він повідомляє Споживача.

Постачальник має право:

 • Отримувати від Споживача оплату поставленого газу відповідно до умов Договору.
 • Безперешкодного доступу на територію об’єктів Споживача, а також до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу. Доступ здійснюється працівниками (представниками) Постачальника за пред'явленням службового посвідчення (довіреності).
 • Отримувати повну і достовірну інформацію від Споживача щодо режимів споживання природного газу.
 • Ініціювати процедуру припинення (обмеження) постачання газу Споживачу згідно з умовами Договору та Правил постачання природного газу.
 • Надавати доручення Оператору ГРМ щодо обмеження (припинення) постачання газу Споживачеві згідно з умовами Договору та відповідно до порядку, встановленого законодавством.

Постачальник зобов'язується:

 • Забезпечувати постачання газу до пунктів поставки на умовах та в обсягах, визначених Договором, за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору газу та розрахунків за його постачання.
 • Забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного Споживачу обсягу природного газу за умови, що Споживач виконав власні обов’язки перед Постачальником, для замовлення необхідного Споживачу обсягу природного газу.
 • В установленому порядку розглядати запити Споживача, які стосуються питань постачання природного газу за Договором.
 • Своєчасно повідомляти Споживача про початок процесу ліквідації Постачальника або визнання банкрутом, про призупинення/анулювання ліцензії на право постачання природного газу (крім випадків змін до законодавства, що виключають необхідність отримання ліцензії на даний вид господарської діяльності). У разі настання вказаних обставин, обов’язок Постачальника щодо своєчасного повідомлення вважається виконаним з моменту опублікування (розміщення) відповідних оголошень (інформації) в засобах масової інформації або в мережі Інтернет згідно вимог чинного законодавства.
 • Складати та підписувати акт приймання-передачі газу у порядку, визначеному Договором.

Споживач має право:

 • Отримувати природний газ в обсягах та на умовах, визначених Договором.
 • Самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства.
 • Вимагати поновлення постачання газу в установленому законодавством порядку після усунення порушень і компенсації оплати вартості послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання Договору.
 • На зміну постачальника у порядку передбаченому Договором та нормативно-правовими актами з цього питання.
 • На отримання інформації, визначеної Законом України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення

Споживач зобов'язується:

 • Дотримуватись дисципліни споживання газу, визначеної Договору, а також Правилами постачання природного газу.
 • Оплачувати Постачальнику вартість газу на умовах та в обсягах, визначених Договором.
 • Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання газу.
 • Забезпечити допуск працівників (представників) Постачальника за пред'явленням службового посвідчення (довіреності) на територію власних об’єктів, а також до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу.
 • Самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках: - порушення строків розрахунків за Договором; - відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного Споживачу; - перевитрат добового та/або місячного підтвердженого обсягу газу без узгодження з Постачальником; - припинення або розірвання Договору; - в інших випадках, передбачених Правилами постачання газу, іншими актами законодавства.
 • У разі відчуження об’єкту (або частини об’єкту) Споживача, звільнення займаного Споживачем об’єкту (або його частини), у разі вчинення будь-яких інших дій, внаслідок чого Споживач повністю припинятиме споживання природного газу:
 • - повідомити Постачальника не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня такого відчуження, звільнення та/або остаточного припинення споживання природного газу, шляхом подання письмової заяви про розірвання договору;
 • - здійснити остаточний розрахунок та оплату всіх платежів, що передбачені цим Договором, до вказаного споживачем дня відчуження (звільнення) об’єкту (його частини), приміщення та/або остаточного споживання газу включно.
 • Компенсувати Постачальнику вартість послуг за відключення (обмеження/припинення) та підключення газопостачання, якщо такі послуги Оператора ГРМ здійснювались внаслідок винних дій (бездіяльності) Споживача та оплачувались Постачальником.
 • Повідомляти Оператора ГРМ, а також Постачальника про недоліки в роботі комерційних вузлів (лічильників) обліку газу (вихід з ладу, несправність, пошкодження, у тому числі, пошкодження пломб) того ж дня, коли стало відомо про такі недоліки.
 • У разі необхідності різкої зміни обсягів споживання газу (більше ніж на 50% від середньодобового обсягу) Споживач зобов’язаний повідомити про це Постачальника та Оператора ГРМ не пізніше ніж за три доби до такої зміни.

Порядок та способи досудового вирішення спорів з Постачальником

Спори між споживачем і постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник розгляне всі звернення, скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомить про результати їх розгляду.

У випадку виникнення спорів/розбіжностей між Постачальником та Споживачем, всі розбіжності сторони будуть намагатися врегулювати шляхом переговорів.

Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

Додаткову інформацію Ви можете отримати у юридичному відділі компанії – за телефоном (0532) 64-18-81, e-mail: inna.kalchenko@cadoganpetroleum.com, відповідальна особа Кальченко Інна Миколаївна.

Адреса: 36022, м. Полтава, вул. Миру, 3, перший поверх, режим роботи: пн.-пт. з 09:00 до 18:00, перерва на обід з 13:00 до 14:00, сб.-нд. вихідні.